نتایج

1:4 ۱۲ آذر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۲ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:4 ۲۰ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:4 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:6 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:5 ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
3:0 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
3:1 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۱۳ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:6 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۶ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
3:1 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:5 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
3:3 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:5 ۲۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
3:0 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:5 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:5 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۵ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:5 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:5 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۰۹ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
3:1 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ آمار
4:2 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ آمار
4:3 ۰۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
وردربرمن

وردربرمن

(
آلمان
)
هرتابرلین

هرتابرلین

(
آلمان
)
وولفسبورگ

وولفسبورگ

(
آلمان
)
آگزبورگ

آگزبورگ

(
آلمان
)
اشتوتگارت

اشتوتگارت

(
آلمان
)
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

(
آلمان
)
بایرن مونیخ

بایرن مونیخ

(
آلمان
)
بوخوم

بوخوم

(
آلمان
)
دورتموند

دورتموند

(
آلمان
)
شالکه

شالکه

(
آلمان
)
فرایبورگ

فرایبورگ

(
آلمان
)
کلن

کلن

(
آلمان
)
لایپزیش

لایپزیش

(
آلمان
)
ماینتس

ماینتس

(
آلمان
)
هوفنهایم

هوفنهایم

(
آلمان
)