نتایج

1:4 ۰۶ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:0 ۰۶ مهر ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۰۶ مهر ۱۴۰۲ آمار
1:4 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:2 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ آمار
2:1 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ آمار
1:0 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:1 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ آمار
3:1 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:1 ۰۴ مهر ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۰۲ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:0 ۰۲ مهر ۱۴۰۲ آمار
2:0 ۰۲ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:2 ۰۲ مهر ۱۴۰۲ آمار
1:0 ۰۲ مهر ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۰۱ مهر ۱۴۰۲ آمار
2:4 ۰۱ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:1 ۰۱ مهر ۱۴۰۲ آمار
0:1 ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:0 ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ آمار
3:0 ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:7 ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:3 ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:4 ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:0 ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:2 ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:5 ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:3 ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:3 ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:2 ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:0 ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:1 ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:4 ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:1 ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:3 ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:0 ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:2 ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:1 ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:3 ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:0 ۰۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۰۶ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:2 ۰۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:0 ۰۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۰۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:2 ۰۵ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:2 ۰۴ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:4 ۰۴ شهریور ۱۴۰۲ آمار
0:2 ۰۴ شهریور ۱۴۰۲ آمار
1:2 ۰۴ شهریور ۱۴۰۲ آمار
2:0 ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ آمار
0:0 ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ آمار
3:0 ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ آمار
1:2 ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ آمار
2:0 ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ آمار
2:2 ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ آمار
0:2 ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ آمار
4:1 ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ آمار
3:1 ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ آمار
1:0 ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ آمار
آث میلان

آث میلان

(
ایتالیا
)
امپولی

امپولی

(
ایتالیا
)
اودینزه

اودینزه

(
ایتالیا
)
اینتر میلان

اینتر

(
ایتالیا
)
بولونیا

بولونیا

(
ایتالیا
)
تورینو

تورینو

(
ایتالیا
)
ساسولو

ساسولو

(
ایتالیا
)
سالرنیتانا

سالرنیتانا

(
ایتالیا
)
فیورنتینا

فیورنتینا

(
ایتالیا
)
لاتزیو

لاتزیو

(
ایتالیا
)
Us lecce

لچه

(
ایتالیا
)
فروزینونه

فروزینونه

(
ایتالیا
)
مونزا

مونزا

(
ایتالیا
)
جنوا

جنوا

(
ایتالیا
)
ناپولی

ناپولی

(
ایتالیا
)
هلاس ورونا

هلاس ورونا

(
ایتالیا
)
آاس رم

آاس رم

(
ایتالیا
)
یوونتوس

یوونتوس

(
ایتالیا
)
آتالانتا

آتالانتا

(
ایتالیا
)