نتایج

1:2 ۲۰ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۹ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۹ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۹ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۱۶ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۳ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۹ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۰۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۰۷ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۶ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۲ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۰۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:5 ۳۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
3:0 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۲۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۲۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۳ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۲۲ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۸ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۱۶ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۵ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
5:3 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۱۰ مهر ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
4:1 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
4:0 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ آمار
آلمریا

آلمریا

(
اسپانیا
)
اتلتیک بیلبائو

اتلتیک بیلبائو

(
اسپانیا
)
اتلتیکو مادرید

اتلتیکو مادرید

(
اسپانیا
)
اسپانیول

اسپانیول

(
اسپانیا
)
الچه

الچه

(
اسپانیا
)
اوساسونا

اوساسونا

(
اسپانیا
)
بارسلونا

بارسلونا

(
اسپانیا
)
ختافه

ختافه

(
اسپانیا
)
خیرونا

خیرونا

(
اسپانیا
)
رئال بتیس

رئال بتیس

(
اسپانیا
)
رئال سوسیداد

رئال سوسیداد

(
اسپانیا
)
رئال مادرید

رئال مادرید

(
اسپانیا
)
رایو وایه کانو

رایو وایه کانو

(
اسپانیا
)
سلتاویگو

سلتاویگو

(
اسپانیا
)
سویا

سویا

(
اسپانیا
)
کادیز

کادیز

(
اسپانیا
)
مایورکا

مایورکا

(
اسپانیا
)
والنسیا

والنسیا

(
اسپانیا
)
وایادولید

وایادولید

(
اسپانیا
)
ویارئال

ویارئال

(
اسپانیا
)