اسپورتینگ

اسپورتینگ

(
پرتغال
)
مارسی

مارسی

(
فرانسه
)
تاتنهام

تاتنهام

(
انگلیس
)

اخبار ویژه

نتایج

2:1 ۱۰ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:1 ۱۰ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:1 ۰۴ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:2 ۰۴ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:3 ۲۰ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:0 ۲۰ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:0 ۱۲ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:4 ۱۲ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:0 ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:2 ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار

16 شهریور 1401

22 شهریور 1401

12 مهر 1401

20 مهر 1401

04 آبان 1401

10 آبان 1401