نتایج

2:0 ۱۱ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:2 ۱۱ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:2 ۰۷ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
3:2 ۰۷ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:3 ۰۳ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:0 ۰۳ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار