یک هشتم نهایی

نتایج

1:6 ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:4 ۱۴ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0(3):(0)0 ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1(1):(3)1 ۱۴ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:3 ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:3 ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار