یک چهارم نهایی

نتایج

0:1 ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1(4):(2)1 ۱۸ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:1 ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2(3):(4)2 ۱۸ آذر ۱۴۰۱ مشاهده آمار