• مدیرعامل مایکل شاده
  • سرمربی فعلی جرار سیوانه کاسترو

1904

سال تاسیس

1

تعداد قهرمانی ها

بایرلورکوزن

فوتبال،باشگاه فوتبال بایر لورکوزنباشگاه فوتبال آلمانی است که در لورکوزن یکی از شهرهای ایالت نوردراین-وستفالن قرار دارد.د.

بایر لورکوزن در اول ژوئیه ۱۹۰۴ توسط فردریش بایر تأسیس شد. عمده شهرت این باشگاه در رشته فوتبال بوده‌است.

جام حذفی

۹۳–۱۹۹۲
1

کیت اول بایرلورکوزن ۲۰۲2