• سرمربی فعلی مارکوس گیزدول

1948

سال تاسیس

کلن

فوتبال،باشگاه فوتبال کلن باشگاه فوتبال آلمانی است که در کلن یکی از شهرهای ایالت نوردراین-وستفالن قرار دارد.

کیت اول کلن ۲۰۲2