سری آ ایتالیا, هفته 9 سری آ ایتالیا

۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۲۲:۱۵

آاس رم آاس رم 1:2 لچه
3-4-2-1 سیستم 4-3-3

آاس رم | لچه