سری آ ایتالیا, هفته 19 سری آ ایتالیا

۰۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۰

لا اسپزیا لا اسپزیا 2:0 آاس رم آاس رم
3-5-2 سیستم 3-4-2-1

اسپتزیا | آاس رم