سری آ ایتالیا, هفته 28 سری آ ایتالیا

۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

امپولی امپولی 0:1 Us lecce لچه
4-3-1-2 سیستم 4-3-3

امپولی | لچه