سری آ ایتالیا, هفته 14 سری آ ایتالیا

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

ساسولو ساسولو 1:1 آاس رم آاس رم
4-3-3 سیستم 3-4-2-1

ساسولو | آاس رم